Az egyszeri Vásárló esete a Kalmárral

Az általam elmesélt történet fikció, bármilyen hasonlóság élő személyekkel, vagy megtörtént eseményekkel, csak a véletlen műve lehet. Az idézett jogszabályok már hatályon kívül vannak, csak a történeti hűség kedvéért szerepelnek a mesében.

Akkor kezdődjön a hol volt, hol nem volt a levelezéssel, ami egy Vásárló és a Kalmár között zajlott valamikor réges régen:

Tisztelt Kalmár!
Múlt héten telefonon beszéltem kollégájukkal, aki segítségemre volt, hogy vásároljak Önöktől egy motorkerékpárt. A forgalomba helyezett járművet december 05-én vettem át, akkortól a
hidegre fordult időjárás miatt nem tudtam használni a járművet. A későn érkező tavasz ellenére sűrűn használtam a motort az utóbbi időben, és azt vettem észre, hogy a kormány csapágya nem biztonságos. Ezért fordultam kollégájukhoz telefonon, elmondtam neki a problémát, azt mondta másnap nyílt napot tartanak a kereskedésben, keressem fel Önöket. Így is tettem, a rövid próba kör alatt megállapították, hogy valóban a kormány csapágy hibás lehet, meg is rendelték a 41.000,- Ft értékű szettet a motorhoz, de csak kora délutánra kellett volna visszavinnem a motort. Nem tettem meg, de felkerestem Önöket és szóban közöltem, hogy eltúlzottnak tartom az árat ezért a csapágyért, ezért lemondtam a rendelést. Mégsem hagyott nyugodni a történet, hiszen alig használtam a motort, amelyben megvásárlásakor 23112 km volt, jelenleg 24288 km-nél áll a számláló, és ezalatt az idő alatt nem lenne szabad ennek az alkatrésznek ilyen módon tönkre mennie, tehát a hiba már vásárláskor is fennállt. Ezért kérem Önöket, hogy szavatossági igényemet – amennyiben ez lehetséges – javítással
szíveskedjenek kielégíteni.

Tisztelt Vásárló!

A mai napon e-mailben megkaptam a szavatossági igény bejelentő levelét. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen problémája akadt ezzel a motorral, és azt is, hogy mindössze 1.000km megtétele után jelentkezett a hiba! Higgye el, hogy szeretnénk mindent megtenni az ügy békés és humánus rendezése érdekében, amihez szükségünk van arra, hogy a motorkerékpár szétszereljük és megállapíthassuk az alkatrészigényt.
Megjegyzem, hogy cégünk az eladáskor nem bírt olyan információval, ami a motor ezen hibájával kapcsolatos lett volna. Szavatossági igényt ebben az esetben nem tud velünk szemben érvényesíteni, a
következő okok miatt.

Melléklet
1: A motorra nem vonatkozik Jótállás vagyis garancia.
Melléklet
2: A gyári két év /azaz 24 hónap/ jótállás alól kizárt tényezők „f” pontja.
Aláhúzva a lényeg, és az hogy a kormányagy csapágy a kopó alkatrész kategóriába tartozik. Tehát még az is egy gyári méltányossági kategória lenne, ha a motort az originál jótállás védené!
Melléklet
3-4: Adásvételi Szerződés 6 és 7 pontja.
Továbbiakban szeretnék hivatkozni a FOME a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének kiadott nyilatkozatáról, hogy „ a jármű használhatósági fokából eredő hibákért nem felel és nem is felelhet a kereskedő”
Személyes megjegyzés: – Elég egy kátyú, egy rossz összeszerelés, egy sterimós szakszerűtlen tisztítás, ami előidézheti a problémát. Ennek az elbírálását csak egy Műszaki Igazságügyi Szakértő tudná, alapos átvizsgálás és közel 100.000Ft-os nagyságrend körüli összeg megfizetése után
hitelesebben és tárgyilagosabban megírni. Abból akár az is kiderülhet, hogy anyaghiba vagy rendellenes feszítés, használat eredménye-e a keletkezett meghibásodás. Szeretném hangsúlyozni, hogy a motorkerékpár használt 5. éves és gyári garancia nem védi és a legnagyobb bánatomra a használt motor garanciát sem vette igénybe a vásárláskor, ami akár 24 hónapra is megköthető! Mindezek ellenére, kereskedésünk nem zárkózik el attól, hogy egy méltányos javítási összeget állapítson meg abban az esetben, ha az ügyet Ön is békés úton kívánja rendezni. A hallottak miatt kénytelen vagyok felhívni a figyelmét, hogy cégünk csak gyári Yamaha alkatrészekkel dolgozik és vállal javítást! Az elvégzett műveletekre 1 év jótállást vállal, mind az alkatrész
minőségére, mind az elvégzett munkára.

Tisztelt Kalmár!
Köszönöm gyors válaszát, amelyben leírta álláspontját a szavatossági igényemmel kapcsolatban. Válaszát tudomásul veszem, a szerviz szolgáltatással kapcsolatos felajánlását, az ott leírt formában nem tudom elfogadni.

Tisztelt Vásárló!

A motor magától nem fog meggyógyulni és sajnálom,  hogy elutasította felajánlásomat. Kifejtem konkrétabban hogy legyen min elgondolkodni. Az alkatrész árréséről lemondanék és a szerelési költséget is az önköltségi díjon számolnám /sőt nem is számolom, ha 1-2 óra alatt megvan/ hogy elégedettségét és bizalmát a motorral és Cégünkkel szemben visszanyerje. Ennyit tehetek.

Tisztelt Vásárló!
Szeretnék érdeklődni, hogy sikerült-e értelmezni az ajánlatomat, avagy talált-e valamilyen megoldást a javításra?


Tisztelt Kalmár!

Köszönöm, hogy Ön és kollégái aggódva tekintenek motorkerékpárom műszaki
állapotára a távolból. Úgy érzem, tartozom némi magyarázattal az elmúlt napok történéseit illetően. Mint első levelemben írtam a késői szezon kezdet miatt, a vásárlás napja és az általam felfedezett hiba között, viszonylag hosszú idő telt el.
Jeleztem Önök felé, hogy a motor első f
utóművénél rendellenességet tapasztaltam. Cégük képviselője ezt a nyílt napon megvizsgálta, ha nem is szerviz körülmények között megbontva, de adtak egy ajánlatot a kormány csapágy cseréjére. Én sem vagyok a saját pénztárcám ellensége, ezért az adott gondolkodási időben (a nyílt nap befejezéséig) mégis volt annyi időm, hogy körül nézzek az Interneten a kormány csapágy árakat illetően. Az alkatrész forgalmazóknál ezt a csapágyat 13.500,- Ft körüli összegért kaptam volna meg, amelyre az első ajánlatuk 41.000,- Ft körüli összeg volt, munkadíj nélkül. Nyilvánvaló, hogy a két összeg közötti különbségből még egy munkadíjjal megtoldva is olcsóbban tudtam volna a problémát orvosolni. Tudomásul veszem, hogy cégük csak eredeti alkatrészek
forgalmazásával foglalkozik, ezért kéri meg az árát. Ezek után mégsem nyugodtam meg, mert nem kívántam kifizetni a gyári alkatrész árat és a munkadíjat. Ezért fordultam az Internet „tudástárához”, és egy érdekes dolgot fedeztem fel a
jogszabályok között. Az 1959. évi IV. törvény A Polgári törvénykönyvről 305. § -tól kezdődően részletezi azokat a dolgokat a jogalkotó, amelyek kísértetiesen illenek esetemre. Elolvastam, hogy mit ért hibás teljesítés alatt, valamint egy különös jogi maghatározásra lettem figyelmes, ez pedig a „Fogyasztói szerződés”.
A 685.§.
e) fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti; a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos energiát, a – tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott
mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt – vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási cikk);

Az egyszerű nyelv szerint ez azt jelenti, hogy én, mint fogyasztó a márkakereskedéstől vásároltam a használt motorkerékpárt, mert eladóként nem magánszemély szerepel, hanem ez a cég. Miután világossá vált számomra, hogy egy ilyen szerződéssel rendelkezem, különösen felcsigázott ez a rész:
308. §. (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.
(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó – az (1)-(2) bekezdéstől eltérően – a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.

Tehát az első szavatosságot elutasító levelében foglalt hivatkozása, mely szerint az általam is aláírt adás-vételi szerződésben kikötötték, hogy semmilyen szavatosságot nem vállalnak, ebben az esetben a fentiek miatt semmis. Ha
esetleg arra gondolnak, hogy nem kellő időben közöltem szavatossági igényemet, arra nézve így rendelkezik a jogszabály:

308/A. §.(1)
Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének
határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény
érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A motorkerékpárt természeténél fogva nem mindenki használja télen, így az első levelemben megfogalmazott okokra hivatkozással a vételtől számított hat hónapon belül jeleztem erre irányuló kijavítási igényemet. Ezt elutasították, és ezt a jogomat a mai napig nem ismerték el, mert további leveleikben csak kedvezményesebb javítást ajánlanak, holott:
305/A. §. (2)
Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetle
n. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
306. §. 1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak
okozott kényelmetlenséget;
(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 

Egy másik rész arról szól, hogy ennek terheit kinek kell vállalnia:
309. §. (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és
továbbítási költségeket – a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.

Így talán már érthető, hogy miért nem fogadom el árlejtéssel tett ajánlatait. Első levelében megfogalmazott jótállás és a szavatosság között különbség van, erre felhívnám már most a figyelmét. A további jogaimat, amelyek a jogszabály alapján megilletnek, nem sorolom fel, de javaslom elolvasásra. A fentieken túl a következő
jogszabályt sértették még, amelynek terjedelme miatt az egészet idézem:


49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

a fogyasztói szerződés keretében érvényesített
szavatossági
és jótállási igények intézéséről


A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §1
A fogyasztói szerződés (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó)
szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b)2 a fogyasztási cikk (a továbbiakban: termék) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1)3
A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. §4
Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.
6. §5
A rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott szabályok szerint. A rendelet rendelkezései a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

Amennyiben panaszommal a Fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnék, biztosan számíthatnának ellenőrzésükre, rosszabb esetben bírságra. Egy olyan piacon, amelyik évről évre alul múlja saját magát, nem állhat érdekemben, hogy nyilvánosság elé tárjam vitánkat. Mégis engedje meg, hogy néhány gondolatomat megosszam ezzel kapcsolatban Önnel. Azért esett a választásom használt motorkerékpárjukra, – egy másik gyártó új modelljével szemben – mert az eladási stratégiájuk, a megfelelni vágyásuk, és nem utolsó sorban a használt motoromért ajánlott ár meggyőzött arról, hogy jól járok Önökkel. Ezek után az első felmerülő problémánál rideg elutasítással találkozom. Ahogy én, úgy mások is tisztában lehetnek, vagy tisztában lesznekazzal, hogy milyen jogok illetik meg a vásárlással kapcsolatban. Ezért nem ártana energiát fordítani arra, hogy a jogszabályoknak
megfelelően kezeljék az ügyfeleiket. Azt gondolom, hogy a motorkerékpár eladáson túl, egy márkakereskedőnek feladata, hogy ápolja a kapcsolatot vásárlóival, ügyfeleivel, mert ők lesznek azok, akik a szervizben hagyják a pénzüket, kiegészítőt vásárolnak, majd egy idő után lecserélik régi masinájukat.
Ennek a körforgásnak a fenntartásához szükséges lenne tekintetüket erre is vetni, nem csak a közvetlen értékesítésre. Úgy gondoltam a vásárlásnál tanúsított magatartásukra figyelemmel, hogy ez más területen is így lesz. Sajnos csalódnom
kellett, mert sem a szerviz, sem az alkatrész eladás kapcsán nem igazolták reményeimet. Végül nem hagyom kétségek között a motorom üzembiztonságát befolyásoló kormány csapágy cseréjével kapcsolatban, a Polgári törvénykönyv ide vonatkozó részére figyelemmel:

306. §. (3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
Egy motorkerékpár szakszervizben ellenőriztettem és javították.

Tisztelt Vásárló!
Kitartok mindenben az eddig általam leírtak mellett!Tisztelt Kalmár!

Elnézését kérem, hogy eddig nem jelentkeztem, de úgy tűnt sikerült orvosolni a kormány
csapágy problémáját. Kiderült, hogy mégis cserélni kell, a javítást egy szakszervizre bíztam, ez a napokban megtörtént. A csapágy cseréjével kapcsolatban továbbra is várom válaszát a
szavatossági igényemmel kapcsolatban.

Tisztelt Vásárló!

A szakszervizzel én is kommunikáltam, akik mindennemű költség nélkül megoldottak a problémáját. Kérem hogy tiszteljen annyira hogy nem néz bohócnak. Az hogy Ön ennyi ideig nem válaszolt az számomra komolytalan partner képét mutatja. Kérem, hogy amennyiben bárminemű szavatossági igényt szeretne érvényesíteni, akkor vegye fel a jogi képviselőjével
a kapcsolatot, és várom írásos megkeresésüket.

Miután a Vásárló úgy látta, hogy a hazugság elérte azt a szintet, ami után már
csak jogi úton lehet rendezni az ügyet, döntött. Felkereste ügyvédjét, aki készségesen elmesélte neki, hogy ebben az ügyben a Vásárlónak igaza van, de kérdés, hogy az összességében felmerült 45.000,- Ft költség megér-e annyi tortúrát, hogy bíróság döntsön az ügyben évek múlva. Az ügyvédi, szakértői és egyéb díjakról költségvetést nem is készítve. Megfontoltan a Vásárló úgy döntött,
hogy a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordul, aki Határozatában elismerte a fogyasztót ért sérelmeket, egyben kötelezte a Kalmárt, hogy többet ilyen ne forduljon elő. Ennek fényében még mindig senki nem térített egy fillért sem a vásárlónak, tehát maradt a dilemma, perelni, vagy sem? Azért van itt még egy
megoldás, örült meg a lehetőségnek a Vásárló: peren kívüli egyezség a kamara mellett működő Békéltető testület bevonásával. Ez ingyenes, az összeg nem túl nagy, amit kér,esélyt látott a megegyezésre. A Békéltető testület elé azonban mindenki önszántából megy, a Vásárlónak szerencséje volt, mert n
em akart a Kalmár a testülettel nem együttműködők között szerepelni, így tiszteletét tette az adott időpontban.

Az eleinte merev elutasítás a Kalmár részéről a végére megtört, és egyezség alakult ki a Vásárlóval. A helyszínen a kialkudott 15.000,- Ft-ot azonnal kifizette, és mindketten aláírták az egyezségről szóló jegyzőkönyvet. Ha ez nem így lett volna, akkor pereskedhetnének a mai napig.
Nézzük ki mit nyert:
Vásárló: a Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Békéltető testület előtt is bebizonyosodott, hogy igaza volt, hogy szavatossági igénnyel lépett fel a Kalmárral szemben, a költségeinek harmadát ki is fizették, és 30.000,- Ft-ért
megtanulta melyik Kalmárt kerüli el a jövőben.


Kalmár: megúszta 15.000,- Ft kifizetésével a szavatossági igény érvényesítését.
Ha az Ördög maga című filmben az ír szabadság harcos azt mondhatta az amerikai zsarunak, hogy ennek nem lesz boldog vége, mert ez egy ír mese, akkor én azt mondom a fentieket végig gondolva, hogy ez egy mai magyar mese. Talán csak az vetődik fel ilyenkor az emberben: Mégis kinek a pénze diktál?

Szöveg: Buny

Kép: Buny (A képek illusztrációk!)

Nem lehet hozzászólni a hírhez!

Powered by WordPress | Compare the Best Free WordPress Themes Online. | Thanks to WordPress 4 Themes, Home Based Companies and Free Premium WordPress Themes