Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz a motour.hu weboldal (röviden: Honlap) használatához kapcsolódóan az Ön személyes adatainak kezeléséről. Kérem, hogy az adatvédelmi tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik.

A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, azokat nem fogadja el, kérem, ne használja a Honlapot.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, ismertebb nevén a GDPR, a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1626331564058&from=EN címen megtalálható.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet itt olvashat: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

Az adatkezelő

Név: Tóth Károly

Cím: 2730 Albertirsa, Dánosi utca 53/1.

Telefon: +36703156487

E-mail: motour01@gmail.com

Honlap: https://motour.hu

(a továbbiakban: Motour.hu)

A felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Honlap: https://naih.hu

Általános alapelvek:

A Motour.hu általi adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés jogszerűségének, átláthatóságának érdekében a Motour.hu jelen adatvédelmi tájékoztató útján ad tájékoztatást azon adatvédelmi szabályokról, amelyeket saját folyamataiban alkalmaz.

A Motour.hu felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására.

A Honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Motour.hu a Honlap optimális működéséhez különböző rövid adatfájlokat, ún. sütiket („cookie”-kat) alkalmaz, amelyeket a Honlap a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról a Honlapon rövid tájékoztatás olvasható, azok telepítésére csak az érintett felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén kerül sor.

A Honlap a látogatottság méréséhez, valamint különböző hirdetések megjelenítéséhez a Google Inc. szolgáltatásait (AdSense, Analytics) hívja segítségül. E szolgáltatások működése során gyűjtött adatok köréről, az adatkezelés mikéntjéről és szabályairól a Google Inc. Adatvédelmi Irányelvei adnak tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu-HU.

A Honlap tartalmához kapcsolódó adatkezelés

A tartalomhoz kapcsolódó adatkezelés érintettjei a tartalomban esetlegesen szereplő személyek. Ebben az esetben az adatkezelés célja a tájékoztatás (pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép Honlapon való közzététele, megfelelő hozzájárulás esetén), jogalapja egyrészt a hozzájárulás, másrészt a sajtószabadsághoz, a véleménynyilvánítás szabadságához, a nyilvánosság tájékoztatásához fűződő jogos érdek.

Az adatfeldolgozást az adatkezelő személyesen végzi, az így keletkezett adatokat mindaddig nem törli, míg az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségessé nem válik.

Az Érintettek jogainak biztosítása

Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A Motour.hu az Érintett számára biztosítja a hozzáférési jog gyakorlásának lehetőségét, azaz lehetővé teszi, hogy az Érintett visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve az adatkezelés adott stádiumában mi annak a pontos célja. Ez a tájékoztatás az Érintett kérésére kiterjed azon kérdésekre is, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor az Érintett már kapott tájékoztatást.

A Motour.hu biztosítja továbbá az Érintett helyesbítéshez való jogát, azzal a kiegészítéssel, hogy a pontatlan, vagy hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését nem kizárólag az Érintett kérésére, hanem saját észlelés esetén is a lehetséges legrövidebb határidővel megteszi.

A Motour.hu az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy a jogalapja már nem áll fenn, illetve jogellenes adatkezelés esetén.

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, ha a jogellenes adatkezelés Érintettje nem az adatok törlését, hanem a korlátozást kéri, illetve adatpontosítás esetén, amennyiben a pontosított adatok valódiságának ellenőrzése válik szükségessé. Ezen esetekben a korlátozás alá eső adatokat kezelni csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet, egyéb esetekben az adatokat csak tárolni szabad.

Az Érintettnek joga van arra, hogy az őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a fentebb megjelölt Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy látja, hogy az adatkezelés nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Powered by WordPress | Compare the Best Free WordPress Themes Online. | Thanks to WordPress 4 Themes, Home Based Companies and Free Premium WordPress Themes